15. Meranie vybraných charakteristík LED

Meranie niektorých elektrických, elektrooptických a teplotných charakteristík LED a určenie vybraných parametrov LED.