37. Meranie prostredia s podporou LabVIEW

Praktické cvičenie poskytne účastníkom vo vývojovom prostredí NI LabVIEW vytvoriť model meracieho zariadenia a v ňom spracovať/vizualizovať pripojenými senzormi snímané vlastnosti prostredia (teplota, vlhkosť apod.).