Prihláška

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Prihlášku je potrebné

  • vytlačiť
  • podpísať
  • naskenovať (fotka z mobilu)
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky
Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 31. 3. 2021. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky a tiež podmienky FEIT pre bakalárske štúdium (viď. Podmienky prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.
Uchádzači o štúdium v študijnom programe multimediálne technológie absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z troch častí:
  • prezentácia motivácie uchádzača o štúdium študijného programu,
  • zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača,
  • prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.