Prihláška

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
Berieme Ťa bez prijímačiek, ak si bol úspešným riešiteľom a umiestnili sa do 3. miesta minimálne na okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA alebo úspešne absolvovali maturitnú skúšku z predmetu matematika alebo fyzika alebo informatika, s výslednou známkou 1 alebo 2.
Prijímačky sú brnkačka, budú on-line, detailné informácie nájdeš na webe.

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Prihlášku je potrebné

  • vytlačiť
  • podpísať
  • naskenovať (fotka z mobilu)
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíš posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky


Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 21. 7. 2023. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky a tiež podmienky FEIT pre bakalárske štúdium (viď. Podmienky prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.