Ponuka FEIT špeciálnych cvičení pre stredné školy a gymnázia (2021/2022)

Napriek situácii spôsobenej ochorením Covid-19 Vás veľmi radi privítame v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
V prípade záujmu si dohodnite termín s p. Ing. Marianou Kazimírovou – mariana.kazimirova@feit.uniza.sk

Študijný program na FEIT – Automatizácia

1. Šifrovanie a bezpečnosť medzi nami (prezenčná forma)
2. Programovanie riadiacich systémov na báze PLC pre riadenie pohybu motora (prezenčná forma)
3. Využitie infračerveného žiarenia pre potreby zabezpečenia objektu (prezenčná forma)
4. Programovanie priemyselných robotov ABB (prezenčná forma)
5. Riadenie modelu robotického ramena (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Autotronika

6. Virtuálna simulácia systémov automobilu (prezenčná forma)
7. Termovízna diagnostika vybraných komponentov automobilu (prezenčná forma)
8. Vnútorná diagnostika vybraných komponentov automobilu (prezenčná forma)
9. Vonkajšia diagnostika vybraných komponentov automobilu (prezenčná forma)
10. Meranie vysokonapäťových priebehov zapaľovacích cievok (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Biomedicínske inžinierstvo

11. Transkutánna elektrická stimulácia nervov -"Ako elektricky stimulovať svaly" (prezenčná forma)
12. Dá sa zistit, aká bude populácia v budúcnosti? (prezenčná forma)
13. Biosignály ľudského tela (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Elektrooptika

14. Meranie vybraných charakteristík LED (prezenčná forma)
15. Akustické – zvukové vlnenie (prezenčná forma)
16. Ultrazvukové vlnenie (prezenčná forma)
17. Optické vlákno ako teplomer (prezenčná forma)
18. Meranie vlasností LED a laserových diód (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Elektrotechnika

19. Meranie kvality elektrickej energie (prezenčná forma)
20. Meranie na modeli 22 kV siete (prezenčná forma)
21. Začíname s ARM mikrokontrolérmi (prezenčná forma)
22. Testovanie trakčných batérií v hraničných situáciách (prezenčná forma)
23. Výkonová elektronika v praxi (prezenčná forma)
24. Skúšanie a meranie na akumulátoroch (prezenčná forma)
25. Meranie na jednosmerných motorčekoch používaných v motorových vozidlách (prezenčná forma)
26. Meranie na alternátore pre motorové vozidlá (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Komunikačné a informačné technológie (Telekomunikácie)

27. Ako nastaviť IPv6 protokol v LAN sieti a pripojiť sa k Internetu novej generácie (prezenčná forma)
28. Optické prenosové systémy (Čistenie, zalamovanie a zváranie opt. vlákien, opt. časový reflektometer) (prezenčná forma)
29. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna. (prezenčná forma)
30. Antény, DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu (prezenčná forma)
31. Generovanie, prenos a spracovanie signálov (prezenčná forma / online)
32. Moderné elektronické a optické meranie fyzikálnych veličín (prezenčná forma)

Študijný program na FEIT – Multimédiálne technológie

33. Virtuálne TV štúdio (Live streaming) (prezenčná forma / online)
34. Od 3D skenu po 3D tlač (prezenčná forma / online)
35. Tvorba hry pre virtuálnu realitu (prezenčná forma / online)

Cvičenie bude prakticky objasňovať kryptografiu, vedu o šifrách, šifrovani, ale aj kryptoanalýzu - veda o analyzovaní šifier. Študenti sa dozvedia informácie o kybernetickej bezpečnosti. Prakticky si budú môcť vyskúšať ako šifry fungujú, zistia aké je doležité zabezpečiť si počítač alebo sieť.

Cvičenie je zamerané na riadenie motorov pomocou najmodernejších výkonných PLC a meničov podľa štandardu „PLCopen motion control“ za účelom presného polohovania a riadenia rýchlosti motorov. Vytvorením digitálneho dvojčaťa (virtuálneho modelu riadeného systému) môžeme vylepšiť operácie, urýchliť vývoj zariadenia, zvýšiť jeho efektivitu a objaviť problémy, ktoré by mohli nastať. Následne môžeme tieto úpravy a vylepšenia aplikovať aj na existujúci systém. Programovanie PLC a riadenie motorov má uplatnenie tak v robotických systémoch, ako aj vo vysokovýkonných obrábacích a výrobných strojoch s požiadavkami na vysokú dynamiku a presnosť. Hoci je možné PLC od výrobcu B&R naprogramovať v deviatich programovacích jazykoch, program bude písaný v jazyku ST ( štruktúrovaný text - programovací jazyk vyššej úrovne podľa normy IEC 61131-3), nakoľko takto vytvorený program je prehľadný a umožňuje ľahkú zmenu či doplnenie programu o ďalšie funkcie.

Cvičenie sa zameriava na využitie základných fyzikálnych princípov pre detekciu neoprávneného vstupu do chráneného objektu, pričom tieto princípy sú využívané v zabezpečovacích systémoch. Účastníkovi bude predstavená aj funkcia "poplaška pre dom" (zabezpečovacieho zariadenia pre dom).

Cvičenie sa zameriava na základy programovania pohybov priemyselných robotov od spoločnosti ABB. Účastník si vyskúša ako sa sa programujú takéto roboty a aké sú úskalia pri ich programovaní.

Koncový uchopovací efektor so 4 servami bude cez jednoduchý driver ovládaný mikropočítačom MSP430F5529. Študenti sa na praktickom príklade naučia používať perifériu časovača (PWM), vstupno-výstupné porty a hodinový modul mikropočítača.

Ukážeme študentom ako sa spracúvajú signály v automobile na modely turbodúchadla a vizualizujeme ich v PC.

Meranie rozvodov tepla, ohrievanie zadného a čelného skla automobilu.
OBD diagnostika jednotlivých elektronických komponentov s využitím diagnostického systému BOSCH KTS 520.
Diagnostika snímačov v automobile s využitím diagnostického systému BOSCH FSA 750.
Meranie, zobrazovanie a vyhodnocovanie vysokonapäťových priebehov zapaľovacích systémov s využitím diagnostického systému BOSCH FSA 750.
V rámci predmetu Senzory a meracie metódy si môžu študenti vyskúšať ako elektricky stimulovať svaly.
Vytváranie populačných modelov v Matlabe - ako sa správaju pri zmene parametrov jednotlivé modely.
Meranie biosignálov - EKG, EEG, srdcova frekvencia, simulátor pacienta.
Meranie niektorých elektrických, elektrooptických a teplotných charakteristík LED a určenie vybraných parametrov LED.

Šírenie akustického vlnenia v priestore, vlnová rovnica, rovnica postupnej vlny, akustický tlak. Meranie rýchlosti a analýza zvukového signálu, prípadne rázov vlnenia.

Cvičenie sa zameriava na oboznámenie sa s generáciou, vlastnosťami a aplikáciou ultrazvukových vĺn. Generovanie ultrazvukových vĺn vo vzduchu a v kvapaline. Určenie vlnovej dĺžky zdroja pomocou akustickej rezonancie.

Dozviete sa, čo je optické vlákno, ako sa svetlo šíri optickým vláknom. Využitie optického vlákna ako senzora. Ukážka teplotného senzora.

Oboznámenie sa s konštrukciou a emisnými vlastnosťami a charakteristikami LED čipov a laserových diód.

Praktické ukážky merania kvality elektrickej energie použitím certifikovaných analyzátorov kvality. K dispozícii budú dve merania, z ktorých jedno bude merať vplyv implementácie moderných zariadení do domácnosti a ich dopad na kvalitu elektrickej energie a druhé meranie bude zamerané na ukážku šírenia harmonických zložiek a poklesov napätia s využitím modelu 22 kV vedenia.

Meranie prevádzkových a prenosových parametrov modelu vedenia 22 kV distribučnej časti siete ako aj kompenzácia poruchového prúdu v sieti s neúčinne uzemneným uzlom transformátora.

Úvod do programovania mikrokontrolérov s ARM jadrom. Úlohou je oboznámiť sa s mikrokontrolérom, pričom každý študent si vytvorí svoj vlastný program. Predmet bude zameraný na základné periférie mikrokontroléra.

V bezpečných podmienkach vysvetlíme a demonštrujeme študentom prebitie a podbitie batérie ako aj dynamické zaťaženie batérie.

Vysvetlíme poslucháčom princíp jednoduchej aplikácie s výkonovými súčiastkami, ktorú si následne odsimulujeme a nameriame.

Cieľom merania je oboznámiť sa s konštrukciou akumulátora a s jeho základnými pravidlami údržby.

Cieľom merania je oboznámiť sa s funkciou jednosmerných motorčekov s cudzím budením pri meraní ich regulačnej a zaťažovacej charakteristiky.

Cieľom merania je oboznámiť sa s vlastnosťami alternátora pre motorové vozidlá a experimentálne určiť niektoré dôležité charakteristiky alternátora.

Každý študent si individuálne a prakticky vyskúša kroky potrebné k nastaveniu IPv6 protokolu. V laboratórnej LAN sieti na smerovačoch a počítačoch nastaví všetky potrebné nastavenia a experimentálne si overí natívne pripojenie k Internetu novej generácie. Konfigurácia sieťových zariadení bude realizovaná tzv. metódou „dual-stack“, t. j. paralelným využitím súčasného protokolu IPv4 a nového protokolu IPv6.

Cvičenie je zamerané na vlastnosti optických vlákien s ukážkou ich očistenia, zalomenia a zvárania,
ďalej merania optickým reflektometrom (princípu a použitia) a merania tlmenia optického vlákna.

Staň sa odborníkom na najmodernejšie sieťové technológie. Naučíš sa ako pracovať s optickým vláknom a dozvieš sa ako bude vyzerať budúcnosť high-speed internetového pripojenia.

Prenos digitálnych informácií rádiovým kanálom, digitálny systém pre prenos súčasnej televízie DVB-T/T2,
digitálne modulácie a princíp I/Q, multiplex OFDM, základné kvalitatívne a kvantitatívne parametre signálu DVB-T/T2 a ich praktické meranie, vplyv rádiového kanála na prenos signálov, antény a obvody pre techniku vysokých frekvencií, praktické meranie RF spektra a obvodov pre techniku vysokých frekvencií.

Praktické cvičenie účastníkom vytvorí náhľad do dôležitej oblasti správneho generovania, prenosu, detekcie a základných spôsoboch spracovania signálov. Účastník si prakticky vyskúša generovanie, vizualizáciu, spracovanie signálov, ako aj vplyvy na kvalitu prenosu (metalický, optický, rádiový prenos). Cvičenie je možné realizovať aj online, ale iba vo forme skrátenej prednášky s ukážkou.

Praktické cvičenie účastníkom umožní porovnať meranie fyzikálnych veličín pomocou elektrických snímačov a softvéru NI LabVIEW, a tiež pomocou optických snímačov a softvéru Sentinel. Na vytvorenom hardvérovo-softvérovom modeli účastník pochopí fyzikálnu podstatu daného merania, spracuje a vizualizuje výsledky meraní.
Pozn.: V prípade väčšieho záujmu o prácu s elektronickými snímačmi je možné zmeniť / doplniť tému o programovanie a spracovanie meraní mikrokontrolérmi Arduino. Online je možné realizovať iba vo forme skrátenej prednášky s ukážkou.

Študenti sa na cvicení naučia pracovať s virtuálnym štúdiom Trikaster (obrazová a zvuková réžia, kľúčovanie, virtuálne TV štúdio, live strih).

Cvičenie bude zameraná na techniky tvorby 3D modelov (napr. pomocou skenovania, modelovania, či fotogrametrie) a ich následnej tlače pomocou rôznych 3D tlačiarní (strunové, práškové, MSLA).

Cieľom cvičenia je nadobudnúť vedomosti o tvorbe počítačových hier vo virtuálnej realite. Účastníci si prehĺbia znalosti jazyka C#, programovanie aplikácie v reálnom čase s virtuálnym priestorom a pokročilé postupy objektového programovania.